Fortøjningspæle: relokering, omarrangering og reaktivering

Det første design-eksperiment AAA realiserer i Hvide Sande, er en om-arrangering og relokering af en stak reserve-fortøjningspæle som Hvide Sande Havn bruger til udskiftning af defekte pæle i havnen. Med dette simple indgreb ønsker vi at undersøge hvorledes man kan aktivere performative affordances ved industrielle aktører i området for derigennem at skabe en mere hybrid programmering af byens urbane områder. Ved at udsætte kendte elementer og steder for en rekonfigurering rejser vi en debat omkring meningsfuld interferens og interaktion mellem industrien og oplevelser i byrum.

Pælene ligger normalt opmagasineret på havnens materialeplads, på et indhegnet område i nordhavnen. Pladsen er havnens lager og rummer mange forskellige objekter, der varierer i størrelse, antal og værdi. Fortøjningspælene er i asobé træ, og varierer i længde fra 4-9 meter og vejer op til 1000 kg. Pælene har ligget på pladsen i flere år, og beplantningen på pladsen er begyndt at gro op omkring pælene, hvilket resulterer i algevækst på overfladen.

Processen

Efter en kortlægningsvandretur i nordhavnen bad jeg HSH om adgang til deres materialegård for at kortlægge hvilke objekter de har opmagasineret. Havnedirektør var først spørgende overfor formålet med mit besøg, så jeg producerede en hurtig visualisering der illustrerer undersøgelsen af industrien som en performativ aktør i området.

Denne visualisering blev et toneangivende konkret eksempel på konceptet om at iscenesætte eksisterende og velkendte elementer i området via minimale design indgreb ss; relokering, addering (antal, lys, lyd…), omarrangering. Som det ses på billederne af den endelige installation på kajkanten, så ligner det den tidlige visualisering meget.

Fortøjringspælene flyttes diagram 1

Den tidlige visualisering har fungeret som omdrejningpunkt for konkrete diskussioner omkring hvad kan lade sig gøre på havnens område og med havnens materialer. Fokuspunkter som kajkantens fremkommelighed (til rengøring og havnebrug) blev tidligt påpeget ved præsentation af visualiseringen, ligesom det blev klart at havnen er åbne overfor eksperimenter med deres materialer og arealer, hvis ideen argumenteres, konkretiseres og overholder havnens hovedinteresser; sikkerhed og funktionalitet.

Flytning fra A til B

Flytning af fortøjringspæle

Evaluering og lokal værdiskabelse

Dokumentation af processen, brugen og udviklingen af designeksperimenterne er central for forskningsprojektet. Evaluering af designinterventionerne vil blive på baggrund af en blanding af kvalitative og kvantitative data som løbende indsamles og dokumenteres. Jeg har skrevet et kortere indlæg om dette i en anden blogtråd

 

 

Advertisements

Forskellige blikke – forskellige potentialer

Det er interessant at undersøge hvordan omgivelsernes brug udvikles når de eksponeres for nye blikke med andre kulturelle baggrunde. I Hvide Sandes tilfælde, som årligt besøges af xxx turister, kan der ses spor af ændrede og adderede brugsmønstre af omgivelserne. Et tydeligt eksempel er surferne og deres brug og aktivering af affordances ved bølgerne, p-pladserne og stranden.  Et andet eksempel er den alsidige brug af sydmolen.

Dette tyder på at

06062017_ Affordance mapping
Diagram // Hvordan objekters handlingsmuligheder er afhængige af brugerens gaze.

Urrys tourist gaze teori og Gibsons Affordance teori arbejder begge med omgivelsernes meningsfuldhed for subjektet. Urry taler om at steder besøges hvis de “convey appropriate cultural meanings” (Urry 2002: 38), mens Gibson taler om omgivelsernes meningsfulde handlingsrum for personer.

06062017_ Affordance mapping
Et trawl, eller er det en vindskulptur, eller en legeplads. Tingenes affordances udvides i takt med de eksponeres for aktøres gazes.

Feriedestination Hvide Sande // + & –

Jeg foretager løbende semistrukturerede interviews med aktører jeg har kontakt til i Hvide Sande. Denne interviewform tager afsæt i en interviewguide der guider interviewet, men tillader samtidig opfølgende spørgsmål og ændring af spørgsmålenes rækkefølge.

Interviewguiden sikrer kontinuitet og sammenlignelighed mellem de forskellige interviews, som er med til at udvide vidensgrundlaget om interviewguidens fokus.

  • Hvor og hvor længe har du boet i byen?
  • Hvad laver du i Hvide Sande, fagligt og fritid?
  • Hvorfor tror du Hvide Sande besøges af turister?
  • Hvilke positive aspekter oplever du ved at Hvide Sande er en turistdestination?
  • Hvilke negative aspekter oplever du ved at Hvide Sande er en turistdestination?

Her i afsnittet vil jeg løbende tilføje citater på ovenstående spørgsmål, i takt med at jeg interviewer forskellige aktører i området:

Jeg føler en stolthed over at bo et sted som folk gider at komme og besøge.

Det er en balance mellem for meget og for lidt. To af mine nabohuse, de bliver foreksempel brugt til sommerhuse nu. Det ene er ejet af en københavnen som sjældent er der, og det andet er ved at blive købt af en tysker… (der er vel en stråmand af en slags med i salget). Så bliver det lidt tomt når de bare står tomme.

Når der er mange turister i byen, så holder jeg mig bare væk. Så laver jeg mine indkøb andre dage end lørdag.

Provotyping // hvad nu hvis?

Som en del af PhD projektet har jeg været tilknyttet undervisningsteamet for kanditatstuderende på Studio Urban Design | Landscape Architecture. Semesteropgaven har været linket direkte til mit forskningsprojekt, med tilsvarende titel “Rethinking Tourism in af Coastal Territory” og har ført til en række interessante designprojekter der forholder sig kritisk til placebased tourism.

Provotyping blev introduceret i en intensiv workshop med de kandidatstuderende på Studio Urban Design & Landscape Architecture, AAA. De studerende tog afsæt i hinandens indledende site-analyser og designforslag, som de byttede parvist, og blev bedt om at radikalisere. Oplægget til workshoppen ses her: Newspaper dummy

Begrebet provotyping stammer fra informations system design og beskrives af Preben Mogensen som en metode til “provoking concrete, everyday practice, by exposing current problems, calling forth what usually is taken for granted.”  (Mogensen, 1991, 31-53).

Begrebet er sidenhen blevet omfavnet af en række andre discipliner ss. design research, for dens evne til at belyse brugeres forudefattede holdninger og derved kvalificere problemstillingen i den tidlige front-end fase af en designproces.

“Provotypes are ethnographically rooted, technically working, robust artefacts that deliberately challenge stakeholder conceptions by reifying and exposing tensions that surround a field of organizational interest. The daily and local experience of provotypes aim to stir dialectical processes of reflection on how conceptions currently are, and fuel the front end of a development process by speculating how conceptions could be
different” (Boer, L., Donovan, J., & Buur, J. (2013))

Provotypes er tydeligvis i familie med prototypes, men hvor sidstnævnte er et designforslag på et endeligt produkt som ønskes testet af potentielle brugere, ja så bruges provotypes i den indledende front-end fase som en metode til at skærpe problemstillingen hvad vi sidenhen ønsker at imødegå med design.

Læs mere om provotyping her

provotyping prototyping diagram

Continue reading “Provotyping // hvad nu hvis?”

Mobilt feltkontor // Caravan of Coastal Curiosity

Som en del af projektets aktionsbaserede forskningstilgang, Research by Design, er der blevet anskaffet og redesignet en campingvogn, som for fremtiden skal agere mobilt feltkontor. Center for Coastal Curiosity er en foreløbig titel til kontoret, og herfra har forskningsgruppen mulighed for at formidle og diskutere projektet.

Campingvognen er farvet signalblå og har yderlig informativ grafik på siderne. Signalværdien skal fordrer interaktion med forbigående når den er besat af forskere. Vi har foreløbigt fået lov til at indtage 2 parkeringspladser på den centrale og havnenære parkeringsplads. Her bliver der etableret siddemuligheder som inviterer til ophold på den ellers monofunktionelle parkerings flade.

Onsite office

Aktør-netværk mapping

Aktør Netværks Teori (ANT) fokuserer på relationer mellem aktører, og hvorledes disse aktører over tid konstruerer, destabiliserer og reorganiserer netværk mellem sig i såkaldte Translations processer. En aktør kan jf ANT være både human og non-human og karakteriseres generelt ved at gøre en forskel – at have en agency. Vinden ved Vesterhavet skubber til havet så bølgerne slår mod kysten som derved ændres. Vinden kan være så kraftig at den forhindrer fiskeren i at komme på arbejde samtidig med at den sætter vindmøllen på overarbejde.

aktc3b8rmapping-diversitet.jpg

Continue reading “Aktør-netværk mapping”