Sommerhuslandskabet

7700 sommerhuse på Holmsland Klit, 3.3 mio årlige turister i RKSK kommune med et forbrug på 2,4 mia/år (2014). Det er nogle af de nøgterne fakta for turismen i området. Men hvordan kommer dette til syne i landskabet, i bybilledet og i snakken ved køkkenbordet?

I dette indlæg vil jeg fokusere på den altovervejende bygningstypologi der forbindes med turismen i RKSK – Sommerhuset.

På kortet herunder har jeg farveindekseret alle bygninger i kommunen i forhold til deres funktion. De 11.000 sorte prikker repræsenterer hvert et sommerhus hvilket skal ses i forhold til kommunens 18.000 enfamilieshuse. Der er altså 2/3 dele så mange sommerhuse i kommunen som der er enfamilieshuse. Kortlægningen tydeliggør yderligere at langt hovedparten af sommerhusene er koncentreret på Holmsland Klit inden for en 3 km zone fra kysten, hvor sommerhustypologien er i klar overvægt, en tendens som gør sig gældende på landsplan.

Mathias Meldgaard, Bonn Presentation mindre8

Kortet tydeliggør et monofunktionelt og homogent sommerhuslandskab i RKSK, med ringe eller ingen interaktion med øvrige urbane områder. Sommerhusene er fordelt jævnt over hele Holmsland Klitten og det enkelte sommerhusområde adskiller sig minimalt fra naboområderne. Hovedbevægelsen sker via hovedvejen, som kobler sig på de enkelte sommerhusområder på identisk vis via et antennevejrgid.

Placeringen i klitlandskabet i relativ nærhed til stranden og maksimal afstand (fysisk og visuel) til nabohuset fortæller om det overvejende gaze som hersker ved kystturismen: romantisk naturblik hvor man søger isolation i den vilde natur. Resultatet af dette sommerhusideal koblet med den store efterspørgsel er et stort kulturlandskab med lav bebyggelses og oplevelsestæthed – et landskab vi kan betegne som sommerhussprawl.

Der er flere forekellige aspekter som er interessante at undersøge når man diskuterer sommerhustypologiens betydning for et område. Først og fremmest er det vigtigt at betragte sommerhusets på forskellige skalatrin – både small og large. Small kan fx være det enkelte hus: hvor stort er det, kapacitet, program, stand, brugsstatus, udtryk. Tegner der sig nogle generelle billeder for området og hvad betyder det for brugernes adfærd. Når man zoomer ud og betragter det husenes i en større sammenhæng bliver det interessant at se på bebyggelsesstrukturer, vejnet, tætheder og programsammensætning.

Diagrammerne herunder sammenholder (øverst) forskellige eksempler på det fritliggende sommerhus/hytte. Fra venstre ses eksempler på små enheder, der indskriver sig i bymæssige kontekster. På kortene ses der en relativ høj bebyggelsesprocent ligesom husene er i et mangfoldigt urban program, med mange forskellige funktioner (skole, restauranter, fitness, en-families huse, havn…). Sommerhusene til højre i rækken er placeret i mere let bebygget kontekst. Der er en meget lavere bebyggelsesprocent hvilket resulterer i øgede afstande til nabobygning og mere plads til grønt imellem husene. Samtidig indskriver disse huse sig i områder med en homogen programsammensætning der altovervejende består af sommerhuse (ref til kortlægningen af bygningsfunktioner øverst i teksten).

Sommerhustyper diagrammer

Diagrammet herunder sammenholder forskellige eksempler på feriehuse/lejligheder med en øget tæthed og programmatisk kompleksitet. Eksemplerne placerer sig desuden alle i en bymæssig kontekst og indskriver sig derfor i en mere kompleks urban kontekst.

Her ses eksempler på ferielejligheder i umiddelbar forbindelse til havneaktiviteter, rækkehusbebyggelse, erhverv/bolig hybrider og klyngebebyggelser med forhøjet bebyggelsesprocent.

Sommerhustyper diagrammer2
1:5000 bygningsaftryk. Sommerhusbilleder lånt fra Esmark.dk

I en bymæssig kontekst hvor vi fokuserer på interferenspunkter mellem turismesektoren og lokale aktører, er det åbenlyst hvilke ferieboformer som er mest interessante at studere. Både de fritliggende feriehus/hytte som er placeret i byen samt de fem eksempler på urbane ferie-bygningstyper øger alle potentialet for meningsfuld interaktion mellem lokale aktører og turister. Interaktion kan være alt fra ophold i byrummet, tilfældige samtaler mellem fremmede, til restaurantionsbesøg og shopping. Hvor disse aktivitet opstår spontant og løbende ved ophold i sidstnævnte ferieboformer så forudsætter det en aktiv handling og transporttid i bil hvis man opholder sig i et hus i de afsidesliggende sommerhusområder.

Udlejningshuset eller det private sommerhus

Af de omkring 200.000 danske sommerhuse er det ca en 1/5 som er på det kommercielle udlejningsmarked (40.000 i 2016 dst.dk). De resterende 160.000 sommerhuse benyttes privat og lånes/udlejes måske privat. Denne usikkerhed omkring brugen af langt hovedparten af de danske sommerhuse er en udfordring når vi snakker om kystturismens betydning i lokalområderne. Hvordan adskiller relationen, engagementet og interaktionen med omgivelserne sig mellem disse to brugergrupper? Hvordan er forbrugsmønstrene? Hvordan er holdningen til forandringer i lokalområdet? Dette er nogle af de centrale spørgsmål som vi har svært ved at diskutere når vi snakker kystturisme, eftersom kystturisme oftest italesættes udfra de årlige nøgletal vi får fra den 1/5 af sommerhusene som er på det kommercielle marked.

 

Udlejningshuse ved Holmsland Klitby

Hvis vi zoomer ind på ovenstående sommerhusbebyggelse, nord for Nr. Lyngvig Fyr på Holmsland Klit, så gør det sig her gældende at 93 af områdets 253 sommerhuse (37%) udlejes kommercielt blandt fem forskellige udlejningsbureauer. Det er svært at se et tydeligt mønster for hvilke huse der udlejes og ej, men der ses en svag tendens til at de yderste huse i bebyggelsen udlejes mindre (bedste beliggenhed i forhold til udsigt) end huse mere centralt i bebyggelsen. Generelt ses der en jævn geografisk fordeling mellem udlejnings og privat brug sommerhuse i dette område.

De førnævnte kvalitative parametre som relation og engagement i lokalområdet er dog sværere men måske mere interessante når vi ønsker at nuancere billedet af sommerhustypologiens sociale, økonomiske og landskabelige betydning i kystområderne.

Sommerhuse, crowdfunding og interessefællesskab

For tankeeksperimentets skyld kan det være interessant at se på den økonomiske kapacitet som sommerhusudlejningen rummer, og hvilke potentialer der kan ligge i områdeudvikling via crowdfunding. Hvis vi fortsat fokuserer på ovenstående område, er det rimeligt at forvente at sommerhusejerne og udlejerne har nogle geografiske fællesinteresser om kvaliteten af deres område – landskabet, stranden, aktivitetsmuligheder, ect kan således ses som potentielle fællesinteresser som udviklingsprojekter kan formes omkring.

Hvis vi ud fra tilgængelige data fra udlejningsbureauerne laver et overslag på omsætningen for dette sommerhusområde ser vi: 93 huse x 4000 kr/uge x 18 uger/år (gns. udlejningsuger) = ca 6.7 mio kr årlig omsætning. Ca 1.8 mio kr af denne omsætning er skattefrie da bundfradraget er 21.600 kr ved kommerciel udlejning.

Hvad nu hvis man i mindre, stedsspecifikke fællesskaber bestående af udlejningsklynger og grundejerforening benyttede noget af det økonomiske råderum som denne omsætning bringer, til at investere i ultralokale udviklingstiltag, der vil løfte kvaliteten af de umiddelbare omgivelser, til fordel for ejere og lejere.

Kunne en grundejerforening blive enig om at opføre en fællessauna eller en solnedgangsplads i klitterne? Hvad med basisfasciliteter som toiletter og bad ved stranden? Er dette initiativer som sommerhusejerne selv kan løfte, eller er det kommunens opgave?

Sommerhusudlejningsbureauernes lokale tilhørsforhold:

Den store efterspørgsel på sommerhuse har givet et stort udbud af forskellige udlejningsbureauer i området. Disse bureauer har en stor indflydelse på hvilke produkter der markedsføres, hvordan området brandes og derfor hvilken overvejende identitets-fortælling der frames ved området. Den store efterspørgsel gør ligeledes udlejningsvirksomhederne til en stærk økonomisk aktør i området, som har været med til at igangsætte en lang række projekter og kulturelle initiativer.

I denne sammenhæng er det interessant at kigge nærmere på virksomhedernes lokale tilhørsforhold og engagement. Nedenfor ses listen af de primære aktører på udlejningsmarkedet og deres organisatoriske relation til lokalområdet:

 • Esmark Feriehusudlejning (Lokalt og selvejende, har opkøbt Elite og Schultz udlejning, også lokale firmaer)
 • Elite Sommerhusudlejning (En del af Esmark)
 • Westerland.dk (Lokalt og selvejende)
 • DanWest Feriehusudlejning (Lokalt og selvejende)
 • Feriepartner Hvide Sande + Søndervig (Lokale filialer af Feriepartner Danmark, et landsdækkende firma og en del af EDC Group)
 • Sol og Strand (Lokal filial af landsdækkende udlejningsbureau)
 • Novasol (Europæisk udlejningsbureau ejet af Wyndham Worldwide, USA)

Som det ses er der stor forskel på ejerforholdene bag aktørene, og det må antages at disse ejerforhold også har indflydelse på hvor stærkt virksomhederne engagerer sig i udviklingen af lokalområdet. Det er hypotesen at en 3. generations lokal og selvejende udlejningsvirksomhed (Esmark) har et stærkere lokalt tilhørsforhold og engagement end en international udlejningsopganisation med ejerskab i USA.

Advertisements

Designeksperimenter i Hvide Sande

Design for new engagement. Som forskningsprojektets subtitel indikerer, fokuserer vi på hvordan man via designhandlinger kan engagere sig mere aktivt og direkte i forskningsfeltet, og hvordan dette er med til at skabe dybdegående kvalitativ viden. Inden for Design Research kaldes dette Research by Design, hvori den subjektive og kreative designproces ses som en katalysator for vidensproduktion.

Udvikling af designeksperimenter i en iterativ proces.

Nedenfor ses fem skitsebeskrivelser af stedsspecifikke designeksperimenter som er under udvikling i Hvide Sande i samarbejde med lokale aktører. Designinstallationerne kredser alle omkring undersøgelser af aktøres performative potentialer og fokuserer samtidig på hvordan aktør-netværk påvirkes (konstrueres, destabiliseres og reorganiseres) af konkrete projekter.

Interventionsdiagrammer

Designeksperimenterne tager afsæt i kortlægningen som har fundet sted i området og koncentrere sig om nogle strategisk interessante urbane områder, som ønskes undersøgt nærmere.

Dialog med lokale tager afsæt i konkrete projekter

Designeksperimenterne udvikles i løbende dialog med lokale aktører og interessenter. Møder med lokale aktører tager oftest afsæt i designmateriale omkring en eller flere af installationerne, og kommer derved til at omhandle konkrete steder, brugere eller objekter, og de tilknyttede muligheder, udfordringer, holdning og følelser som knytter sig hertil. Således bliver hele processen omkring designeksperimenterne et værktøj der generer dybere kvalitativ empiri.

Metoden har vist sig effektiv til at frembringe og kortlægge lokale aktøres kompetencer, netværk og holdninger, og dette på et meget konkret niveau. “Hvis vi skal have noget til at ske tager vi typisk fat i den og den aktør, når det handler om det og det”

Interferenspunkter og programmatisk hybriditet

Designeksperimenterne forstås som en række akupunktur indgreb med fokus på en øget programmatisk hybriditet og en urban og oplevelsesmæssig fortætning af strategisk udvalgte områder i Hvide Sande.

Således søger vi at udfordrer de nuværende programmatiske zoneinddelinger mellem bolig, klitter, industri, strand, handel. Med designeksperimenterne undersøger potentialerne og udfordringerne ved at blande nogle af disse programmer eller addere flere lag til byen. Vi er på udkig efter meningsfulde interferenspunkter mellem områdets forskellige aktører.

interventionsdiagrammer-e1500024189805.jpg

På kortet ses lokationerne for de ovenstående designeksperimenter. Et primært fokus er bevægelsen på tværs af forskellige programmatiske områder i byen som starter ved A centralt i byen forenden af handels-gaden, igennem havneområdet (D) ved auktions-hallen, til havneindsejlingen  (E1) og videre til stranden og ud på molen (C). Her fokuseres der på muligheden for en øget sammensmeltning mellem de forskellige programmer, som opnås ved at lade af elementer fra ét område flytte ind i et andet, og på den måde undersøge interaktionsmulighederne.

På et overordnet niveau fokuseres der på industriområdernes performative potentialer og hvorledes der kan arbejdes med en mere eksplicit oplevelsesstrategi i disse områder som samtidig er i synergi mellem havnens primære forretningsområde som industrihavn og oplevelses-økonomien der kobles til turisme.

Læs mere om de enkelte designeksperimenter i de øvrige blogindlæg.

Fortøjningspæle: relokering, omarrangering og reaktivering

Det første design-eksperiment AAA realiserer i Hvide Sande, er en om-arrangering og relokering af en stak reserve-fortøjningspæle som Hvide Sande Havn bruger til udskiftning af defekte pæle i havnen. Med dette simple indgreb ønsker vi at undersøge hvorledes man kan aktivere performative affordances ved industrielle aktører i området for derigennem at skabe en mere hybrid programmering af byens urbane områder. Ved at udsætte kendte elementer og steder for en rekonfigurering rejser vi en debat omkring meningsfuld interferens og interaktion mellem industrien og oplevelser i byrum.

Pælene ligger normalt opmagasineret på havnens materialeplads, på et indhegnet område i nordhavnen. Pladsen er havnens lager og rummer mange forskellige objekter, der varierer i størrelse, antal og værdi. Fortøjningspælene er i asobé træ, og varierer i længde fra 4-9 meter og vejer op til 1000 kg. Pælene har ligget på pladsen i flere år, og beplantningen på pladsen er begyndt at gro op omkring pælene, hvilket resulterer i algevækst på overfladen.

Processen

Efter en kortlægningsvandretur i nordhavnen bad jeg HSH om adgang til deres materialegård for at kortlægge hvilke objekter de har opmagasineret. Havnedirektør var først spørgende overfor formålet med mit besøg, så jeg producerede en hurtig visualisering der illustrerer undersøgelsen af industrien som en performativ aktør i området.

Denne visualisering blev et toneangivende konkret eksempel på konceptet om at iscenesætte eksisterende og velkendte elementer i området via minimale design indgreb ss; relokering, addering (antal, lys, lyd…), omarrangering. Som det ses på billederne af den endelige installation på kajkanten, så ligner det den tidlige visualisering meget.

Fortøjringspælene flyttes diagram 1

Den tidlige visualisering har fungeret som omdrejningpunkt for konkrete diskussioner omkring hvad kan lade sig gøre på havnens område og med havnens materialer. Fokuspunkter som kajkantens fremkommelighed (til rengøring og havnebrug) blev tidligt påpeget ved præsentation af visualiseringen, ligesom det blev klart at havnen er åbne overfor eksperimenter med deres materialer og arealer, hvis ideen argumenteres, konkretiseres og overholder havnens hovedinteresser; sikkerhed og funktionalitet.

Flytning fra A til B

Flytning af fortøjringspæle

Evaluering og lokal værdiskabelse

Dokumentation af processen, brugen og udviklingen af designeksperimenterne er central for forskningsprojektet. Evaluering af designinterventionerne vil blive på baggrund af en blanding af kvalitative og kvantitative data som løbende indsamles og dokumenteres. Jeg har skrevet et kortere indlæg om dette i en anden blogtråd

 

 

Forskellige blikke – forskellige potentialer

Det er interessant at undersøge hvordan omgivelsernes brug udvikles når de eksponeres for nye blikke med andre kulturelle baggrunde. I Hvide Sandes tilfælde, som årligt besøges af xxx turister, kan der ses spor af ændrede og adderede brugsmønstre af omgivelserne. Et tydeligt eksempel er surferne og deres brug og aktivering af affordances ved bølgerne, p-pladserne og stranden.  Et andet eksempel er den alsidige brug af sydmolen.

Dette tyder på at

06062017_ Affordance mapping
Diagram // Hvordan objekters handlingsmuligheder er afhængige af brugerens gaze.

Urrys tourist gaze teori og Gibsons Affordance teori arbejder begge med omgivelsernes meningsfuldhed for subjektet. Urry taler om at steder besøges hvis de “convey appropriate cultural meanings” (Urry 2002: 38), mens Gibson taler om omgivelsernes meningsfulde handlingsrum for personer.

06062017_ Affordance mapping
Et trawl, eller er det en vindskulptur, eller en legeplads. Tingenes affordances udvides i takt med de eksponeres for aktøres gazes.

Feriedestination Hvide Sande // + & –

Jeg foretager løbende semistrukturerede interviews med aktører jeg har kontakt til i Hvide Sande. Denne interviewform tager afsæt i en interviewguide der guider interviewet, men tillader samtidig opfølgende spørgsmål og ændring af spørgsmålenes rækkefølge.

Interviewguiden sikrer kontinuitet og sammenlignelighed mellem de forskellige interviews, som er med til at udvide vidensgrundlaget om interviewguidens fokus.

 • Hvor og hvor længe har du boet i byen?
 • Hvad laver du i Hvide Sande, fagligt og fritid?
 • Hvorfor tror du Hvide Sande besøges af turister?
 • Hvilke positive aspekter oplever du ved at Hvide Sande er en turistdestination?
 • Hvilke negative aspekter oplever du ved at Hvide Sande er en turistdestination?

Her i afsnittet vil jeg løbende tilføje citater på ovenstående spørgsmål, i takt med at jeg interviewer forskellige aktører i området:

Jeg føler en stolthed over at bo et sted som folk gider at komme og besøge.

Det er en balance mellem for meget og for lidt. To af mine nabohuse, de bliver foreksempel brugt til sommerhuse nu. Det ene er ejet af en københavnen som sjældent er der, og det andet er ved at blive købt af en tysker… (der er vel en stråmand af en slags med i salget). Så bliver det lidt tomt når de bare står tomme.

Når der er mange turister i byen, så holder jeg mig bare væk. Så laver jeg mine indkøb andre dage end lørdag.

Provotyping // hvad nu hvis?

Som en del af PhD projektet har jeg været tilknyttet undervisningsteamet for kanditatstuderende på Studio Urban Design | Landscape Architecture. Semesteropgaven har været linket direkte til mit forskningsprojekt, med tilsvarende titel “Rethinking Tourism in af Coastal Territory” og har ført til en række interessante designprojekter der forholder sig kritisk til placebased tourism.

Provotyping blev introduceret i en intensiv workshop med de kandidatstuderende på Studio Urban Design & Landscape Architecture, AAA. De studerende tog afsæt i hinandens indledende site-analyser og designforslag, som de byttede parvist, og blev bedt om at radikalisere. Oplægget til workshoppen ses her: Newspaper dummy

Begrebet provotyping stammer fra informations system design og beskrives af Preben Mogensen som en metode til “provoking concrete, everyday practice, by exposing current problems, calling forth what usually is taken for granted.”  (Mogensen, 1991, 31-53).

Begrebet er sidenhen blevet omfavnet af en række andre discipliner ss. design research, for dens evne til at belyse brugeres forudefattede holdninger og derved kvalificere problemstillingen i den tidlige front-end fase af en designproces.

“Provotypes are ethnographically rooted, technically working, robust artefacts that deliberately challenge stakeholder conceptions by reifying and exposing tensions that surround a field of organizational interest. The daily and local experience of provotypes aim to stir dialectical processes of reflection on how conceptions currently are, and fuel the front end of a development process by speculating how conceptions could be
different” (Boer, L., Donovan, J., & Buur, J. (2013))

Provotypes er tydeligvis i familie med prototypes, men hvor sidstnævnte er et designforslag på et endeligt produkt som ønskes testet af potentielle brugere, ja så bruges provotypes i den indledende front-end fase som en metode til at skærpe problemstillingen hvad vi sidenhen ønsker at imødegå med design.

Læs mere om provotyping her

provotyping prototyping diagram

Continue reading “Provotyping // hvad nu hvis?”

Mobilt feltkontor // Caravan of Coastal Curiosity

Som en del af projektets aktionsbaserede forskningstilgang, Research by Design, er der blevet anskaffet og redesignet en campingvogn, som for fremtiden skal agere mobilt feltkontor. Center for Coastal Curiosity er en foreløbig titel til kontoret, og herfra har forskningsgruppen mulighed for at formidle og diskutere projektet.

Campingvognen er farvet signalblå og har yderlig informativ grafik på siderne. Signalværdien skal fordrer interaktion med forbigående når den er besat af forskere. Vi har foreløbigt fået lov til at indtage 2 parkeringspladser på den centrale og havnenære parkeringsplads. Her bliver der etableret siddemuligheder som inviterer til ophold på den ellers monofunktionelle parkerings flade.

Onsite office